SỬ DỤNG THÔNG TIN
Thông tin trên trang web này được cung cấp bởi IPP Travel Retail và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. IPP Travel Retail tin rằng tất cả thông tin là chính xác và đáng tin cậy, nhưng không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó. Bạn có thể tự do duyệt trang web của chúng tôi, nhưng chỉ có thể truy cập, tải xuống hoặc sử dụng thông tin từ trang web này cho mục đích phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, đăng lại hoặc sử dụng thông tin cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của IPP Travel Retail. Bạn phải giữ lại và sao chép từng thông báo bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác có trong bất kỳ thông tin nào bạn tải xuống. Bản quyền © cho tất cả nội dung trên mọi trang của trang web này là của IPP Travel Retail hoặc các nguồn được chỉ định, nếu có.

THƯƠNG MẠI VÀ QUYỀN SỞ HỮU
Tất cả các tên IPP Travel Retail và biểu tượng IPP Travel Retail xuất hiện trên trang web này, cho dù chúng xuất hiện dưới dạng chữ in lớn hoặc với biểu tượng nhãn hiệu, đều là nhãn hiệu của IPP Travel Retail. Các liên kết nhất định trên trang web này kết nối với các trang web khác, được duy trì bởi các bên thứ ba mà IPP Travel Retail không có quyền kiểm soát. IPP Travel Retail không tuyên bố về tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin có trên các trang web khác. Biểu trưng và nhãn hiệu của các trang web đó sẽ phải tuân theo các quyền nhãn hiệu do các công ty tương ứng nắm giữ.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI
Mặc dù IPP Travel Retail sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin là chính xác và cập nhật, nhưng thông tin đó có thể không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. IPP Travel Retail có quyền thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa và / hoặc cải tiến thông tin và các sản phẩm được mô tả trong thông tin đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. IPP Travel Retail không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào. IPP Travel Retail không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web.

Trang web này và các tài liệu trên trang web này chứa một số tuyên bố hướng tới tương lai, có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “tin tưởng”, “giả định”, “mong đợi” hoặc các cách diễn đạt tương tự, hoặc các cuộc thảo luận ngụ ý về các dự án mới tiềm năng hoặc doanh thu tiềm năng trong tương lai hoặc các cuộc thảo luận chiến lược, kế hoạch hoặc ý định. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy liên quan đến những rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi những tuyên bố đó.

Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ dựa trên dữ liệu có sẵn cho IPP Travel Retail tại thời điểm chuẩn bị thông tin đó. IPP Travel Retail không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong các trang và tài liệu riêng lẻ trên trang web này như là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc bằng cách khác cũng như không hứa hẹn bất kỳ loại kết quả nào do những thông tin hướng tới tương lai này các câu lệnh.

IPP Travel Retail sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc trừng phạt phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web này. IPP Travel Retail cũng không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả vi rút, đối với thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên trang web này. IPP Travel Retail có quyền ngừng cung cấp trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm pháp lý.

Không có nội dung nào trên trang web này cấu thành lời mời hoặc đề nghị đầu tư hoặc giao dịch chứng khoán của IPP Travel Retail hoặc bất kỳ công ty niêm yết công khai nào khác được đề cập trên trang web này.

THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI
Ngoại trừ thông tin được đề cập trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn truyền đến trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm mọi dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự, đang và sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền . Bất kỳ thứ gì bạn truyền tải hoặc đăng tải đều trở thành tài sản của Dufry và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái tạo, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. IPP Travel Retail được sử dụng miễn phí mà không phải trả tiền cho bạn, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi đến trang web cho bất kỳ mục đích nào.

SẢN PHẨM CÓ SẴN
Trang web này có thể chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới, không phải tất cả đều có sẵn ở mọi nơi. Tham chiếu đến một sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang hoặc sẽ có sẵn ở địa điểm cụ thể của bạn. Bạn không nên dựa vào bất kỳ điều gì trên trang web này như một chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào hoặc để sử dụng bất kỳ sản phẩm nào không được luật pháp và quy định tại quốc gia cư trú của bạn cho phép.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI
IPP Travel Retail không xem xét bất kỳ trang web của bên thứ ba nào có liên kết đến trang web của chính mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang ngoài trang web nào như vậy hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết với trang web của mình. IPP Travel Retail có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy và do đó nên xem xét định kỳ Điều khoản Sử dụng hiện tại mà bạn bị ràng buộc.